12 utrolige asylsøkere USA-statistikk - LegalJobs (2023)

Uavhengig av dine meninger om hvordan det blir håndtert eller bør håndteres, kan de fleste være enige om at USA står overfor en immigrasjonskrise. Denne krisen er i stor grad drevet av asylsøkere som flykter fra farlige forhold i hjemlandet, med mange som søker om asyl ved den amerikanske grensen.

Men siden emnet er utrolig politisert og polemisk, kan det være vanskelig å finne upartisk informasjon om det. Av den grunn skal vi se nærmere på den siste USA-statistikken for asylsøkere som virkelig kan bidra til å avklare problemet. Vi skal undersøke årsakene til asylsøking, antall asylsøkere for hvert land, prosentandelen av asylsøkere som får avslag og mye mer.

Så hvis du vil lære mer om asylsøkere i USA, sjekk ut flyktningen oginnvandringsstatistikkunder.

Fascinerende amerikansk asylstatistikk

  • Det var 63 278 asylsøkere som kom til USA i 2018.
  • Flertallet av asylsøkerne i 2019 kom fra Den demokratiske republikken Kongo.
  • USA har satt et tak på det maksimale antallet flyktninger i 2020 til 18.000.
  • 65 % av asylsakene ble avslått i 2018.

Asylstatistikk 2019

1. Det var 63 278 asylsøkere som kom til USA i 2018.

I regnskapsåret 2018 så USA 63 278 mennesker som hevdet å søke asyl ved grensen. Men dette er ikke antallet personer som fikk asyl eller til og med antallet personer som gikk gjennom asyldomstolen i 2018, siden den prosessen kan ta år.

Imidlertid representerer dette tallet en økning på 27 % av personer som søker innreise, ifølge tidligere flyktningstatistikk. Dette samsvarer med globale trender med økte asylsøkere.

(Video) Fant et hemmelig rom! - Helt intakt Forlatt 1100-talls SLOTT i Frankrike

2. USA har begrenset det maksimale antallet flyktninger i 2020 til 18 000.

Hvor mange får asyl i USA?

Per 30. september 2019 hadde USA begrenset den totale mengden flyktninger som ble akseptert i USA til 30 000. Disse representerer hvor mange asylsøkere som er i USA i 2019.

For regnskapsåret 2020 har imidlertid president Donald Trumps administrasjon annonsert planer om å ta inn ikke mer enn 18 000 flyktninger.

Nå representerer dette tallet det laveste taket for flyktninger som er tatt inn i USA på ett enkelt år siden 1980, da flyktningebosettingsprogrammet først ble introdusert av kongressen. Dette viser en pågående trend med nedgang sammenlignet med asylstatistikk fra tidligere år også.

3. Det var en nedgang på 58 % i antall innlagte flyktninger i 2018.

Hvor mange flyktninger tar USA i løpet av et år?

I følge utenriksdepartementets egen statistikk kom bare 22 491 mennesker til USA som flyktninger i 2018. Dette representerer et lavere antall enn 2019s grense og like over grensen satt for 2020.

Videre representerer dette tallet en nedgang på 58 % fra de 53 716 flyktningene som ble tatt inn i 2017. Dette tallet var en ytterligere nedgang fra de 84 994 flyktningene som ble tatt inn i 2017, det siste året av Obama-administrasjonen.

(Video) På sporene av en gammel sivilisasjon? 🗿 Hva om vi har tatt feil på fortiden vår?

4. Flertallet av asylsøkerne i 2019 kom fra Den demokratiske republikken Kongo.

Dette er en av de mer overraskende faktaene om asylsøkere du sannsynligvis vil komme over.

Som det viser seg, i regnskapsåret 2019, ankom nesten 13 000 flyktninger fra Den demokratiske republikken Kongo, noe som gjør det til opprinnelseslandet for det høyeste antallet asylsøkere. DR Kongo ble fulgt av Myanmar med 4900, Ukraina med 4500, Eritrea med 1800 og Afghanistan med 1200.

Asylgodkjenningsratene etter land stemmer imidlertid ikke alltid med hvilke land flest asylsøkere kommer fra.

5. 65 % av asylsakene ble avslått i 2018.

2018 presenterte en landemerke i historien til USAs asylstatistikk. Gjennom året avgjorde dommerne 42 224 saker, som er 40 % flere enn antallet saker som ble avgjort i 2017. Det er en imponerende suksessrate for asylsøkere på 35 %. Husk at dette strengt tatt ikke er saker for de som søkte asyl i 2018, da det kan ta år før en sak behandles i retten.

Dessuten var 2018 det sjette året på rad da frekvensen av avslag på asyl økte i USA. Som den neste statistikken viser, er denne prosentandelen imidlertid ikke knyttet til prosentandelen av asylsøkere som deltok på rettsdatoen.

6. 98 % av asylsøkerne deltok på rettsmøtet, viser USA-statistikk for asylsøkere.

Det er noe feilinformasjon om at mange av avslagene i domstolene er forårsaket av det faktum at innvandreren ikke er der for å møte i retten.

Men det er tydeligvis ikke tilfelle, for av de 42 224 sakene som ble holdt av asyldommere i 2018, så omtrent 41 000 innvandreren til stede i retten. Enkelt sagt tyder ikke tallene på et stort nok antall fraværende asylsøkere til å oppveie den høye frekvensen av avslag.

(Video) 40 år forlatt Noble American Mansion - Familie begravet i bakgården!

7. Texas mottar 48 % av alle flyktninger som kommer til USA.

Gjennom de første syv månedene av 2019 så Texas nesten halvparten av alle flyktningankomster, og fungerte som den opprinnelige bostedsstaten mens de gikk gjennomjuridisk prosess. Av alle flyktninger som ble gjenbosatt, så Texas imidlertid bare 9% eller 1389 individer, ifølge den siste USA-statistikken for asylsøkere. Dette betyr at selv om Lone Star State i utgangspunktet har flest flyktninger fra noen stat, blir det store flertallet av dem ikke selv om deres opptak til USA er vellykket.

8. Sammen gjenbosatte Texas, Washington, New York og California rundt 25 % av alle flyktninger.

Selv om Texas absolutt ikke gjenbosettes i nærheten av antallet flyktninger det først mottar, er det fortsatt langt foran noen stat i landet. I 2019 gjenbosatte den 2500 flyktninger, mens Washington gjenbosatte 1900, og New York og California 1800 hver. Disse fire statene ga nye hjem til rundt en fjerdedel av alle flyktninger i 2019, ifølge den siste statistikken over asylsøkere.

Til sammenligning gjenbosatte District of Columbia, Delaware og West Virginia mindre enn 10 flyktninger hver, og både Hawaii og Wyoming bosatte ingen flyktninger i det hele tatt i 2019.

9. Kristne står for 79 % av flyktningene som ankommer i 2019.

Årlig tar USA inn flere kristne flyktninger enn de fra andre religioner, viser asylsøkerstatistikk. USCIS asylstatistikk viser at 23 800 kristne flyktninger ble tatt inn i landet i 2019. I mellomtiden ble det tatt inn rundt 4 900 muslimske flyktninger, som er mindre enn en fjerdedel av antallet kristne.

Disse amerikanske asylstatistikkene utfordrer fortellingen om at USA stadig ser flere muslimske flyktninger, men de er en bemerket reversering fra tidligere år.

10. I 2019 tok USA imot over 30 000 færre muslimske flyktninger enn i 2016.

I 2016 utgjorde muslimer 46 % av årets innlagte flyktninger, og nådde rundt 38 900. Dette er et rekordhøyt tall, med flere muslimske enn kristne flyktninger, som lå på 37.500. Så tallene for 2019 viser en massiv nedgang på over 30 000 på bare tre år.

11. Nær halvparten av alle asylsøkere i 2018 var under 18 år.

Det er hyppige misoppfatninger om demografien til personer som søker asyl i USA. Den siste DHS-statistikken viser at i 2018, av 22 405 talte asylsøkere, var 9 722 mindreårige. Det utgjør 43,4 % av alle flyktningankomster.

(Video) Is it BETTER to be a KID in Germany vs. the USA? 😱 Parenting Here Has Surprised Us! 🇩🇪

Dessuten var 25 til 34-åringer den nest vanligste aldersgruppen med 17,2 %, deretter 18 til 24-åringer med 15,5 %, og 35 til 44-åringer med 11,1 %.

12. Omtrent halvparten av alle flyktningankomster i 2019 var kvinner.

En annen misforståelse er at flertallet av flyktningene er menn i arbeidsfør alder. Den samme DHS-statistikken viste imidlertid at 49,5 % av flyktningankomstene i USA i løpet av 2019 var kvinner. Denne prosentandelen har også vært konsistent gjennom de siste årene, med kvinner som utgjør 50 % av flyktningene i 2017, og 49,1 % av flyktningene i 2016. Så kjønnsfordelingen er omtrent på midten, i det minste for de fleste de siste årene registrert.

Viktige takeaways fra den amerikanske asylstatistikken

Spørsmålet om asyl i USA er langt fra enkelt å dekke omfattende. Statistikken gjør det klart at det er et økende problem med asylsøkere fra hele verden.

Dessuten fremhever de også det faktum at den nåværende administrasjonen har motstått denne trenden. Etter hvert som antallet asylsøkere går opp, fortsetter andelen av vellykkede asylsaker i domstolene å gå ned.

Forhåpentligvis har den nyeste statistikken avklart problemet og fjernet noen av de vanlige misoppfatningene om de faktiske fakta og tall som er involvert. Med tanke på mediefikseringen av asyl fra Sør-Amerika og Midtøsten, tegner asylsøkerstatistikken USA et helt annet bilde.

Så hvilken statistikk syntes du var mest avslørende? Gi oss beskjed i kommentarene nedenfor.

Videos

1. The paradox of choice | Barry Schwartz
(TED)
2. Introduction to limits | Limits | Differential Calculus | Khan Academy
(Khan Academy)
3. A 1000 Year Old Abandoned Italian Castle - Uncovering It's Mysteries!
(Bros Of Decay)
4. Avi Loeb: Searching for Extraterrestrial Life, UAP / UFOs, Interstellar Objects, David Grusch & more
(Unravelling the Universe)
5. The Scientific Truth of Psychic Phenomena w/ Dean Radin: Twitter Precognition, Spoon Bending, & more
(Unravelling the Universe)
6. Leslie Kean on David Grusch (UFO Whistleblower): Non-Human Intelligence, Recovered UFOs, UAP, & more
(Unravelling the Universe)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated: 05/08/2023

Views: 6226

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.