Gedragsgezondheid bij volwassenen | Berg uitgebreid zorgcentrum (2023)

Adult Behavioral Health | Mountain Comprehensive Care Center (1)

Psychiatrische en psychologische diensten

Als u een depressie of angst ervaart, kan uw therapeut een evaluatie door een van onze stafpsychiaters aanbevelen. Een van onze psychiaters of gediplomeerde verpleegkundigen kan passende medicijnen voorschrijven als onderdeel van uw psychiatrische behandeling. We hebben ook erkende professionals beschikbaar om psychologische evaluaties, voogdijbepalingen en andere psychologische diensten te verlenen.

Middelenmisbruik

Mountain Comprehensive Care Center heeft een verscheidenheid aan programma's die zijn ontworpen om u te helpen uw verslavingen te overwinnen en u te concentreren op herstel, zodat u uw normale leven weer kunt oppakken.

Veteranen begeleiding

Wij beschikken over gekwalificeerd personeel om groepsadviesdiensten aan veteranen te verlenen. We bieden counselingsessies aan op geselecteerde poliklinieken om mensen te helpen die de voorkeur geven aan een behandeling op een handige locatie in plaats van naar afgelegen locaties te reizen voor erkende behandelaars.

Diensten voor gemeenschapsondersteuningsprogramma's

Wij bieden CSP- en TRP-diensten aan mensen met ernstige psychiatrische handicaps. Deze diensten zijn ontworpen om zich te concentreren op revalidatie en om individuen te helpen vaardigheden op te bouwen die hun functioneren zullen verbeteren. Deze diensten zijn beschikbaar voor personen van 18 jaar of ouder met een ernstige psychische aandoening. Case Management wordt verzorgd door professionele medewerkers die individuen helpen bij het identificeren en verkrijgen van de benodigde diensten en ondersteuning, zodat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen leven in hun gemeenschap.

MCCC biedt ook Supported Employment Services aan om mensen te helpen zich op de competitieve arbeidsmarkt te begeven. Wilt u meer weten over begeleid werken,Klik hier.

Kom meer te weten

Het Community Support Program (CSP) biedt diensten aan mensen met een ernstige psychische aandoening, afhankelijk van de diagnose, de duur en de ernst van de ziekte. Dit programma wordt gedreven door de principes van herstel en psychiatrische revalidatie. Onze diensten zijn zeer geïndividualiseerd en gericht op het bieden van ondersteuning en het opbouwen van vaardigheden die het vermogen van cliënten vergroten om te leven, leren, werken en socialiseren in de omgeving van hun keuze. We streven ernaar cliënten te helpen hun succes en tevredenheid in alle omgevingen te vergroten, met zo min mogelijk hulp van het geestelijke gezondheidszorgsysteem.

Diensten die beschikbaar zijn binnen de CSP zijn:

Poliklinische diensten:

De activiteiten van de CSP-polikliniek omvatten behandelingsdiensten, waaronder: behandelplanning, farmacotherapie, individuele en groepstherapie, ziektevoorlichting, medicatiecontroles, huisbezoeken, beoordeling. Onze poliklinische groepen zijn gericht op het ziektemanagement- en herstelmodel, een op bewijs gebaseerde praktijk. We bieden ook revalidatiediensten, waaronder: beoordelingen, planning, het aanleren van vaardigheden en/of het programmeren van vaardigheden. Alle cliënten in de CSP-diensten krijgen poliklinische diensten. De behandelaar en de cliënt kunnen besluiten dat aanvullende diensten nodig en gewenst kunnen zijn. Bijkomende diensten die worden aangeboden zijn onder meer gericht casemanagement en/of therapeutisch revalidatieprogramma.

Casemanagementdiensten:

Biedt klanten toegang tot diensten in verschillende soorten omgevingen. De sleutel tot casemanagement is de relatie die zich ontwikkelt tussen aanbieder en cliënt door middel van verbindende vaardigheden. De casemanager werkt samen met de cliënt om diensten te plannen, koppelingen te maken met diensten/bronnen en om met en voor de cliënt te pleiten. Deze dienstverlening wordt vaak gezien als de ‘lijm die bindt’ in het vaak gefragmenteerde geestelijke gezondheidszorgsysteem en andere dienstverleningssystemen.

Therapeutisch revalidatieprogramma (TRP):

Dit is een dagprogramma dat cliënten een plek biedt om levensmanagementvaardigheden te leren om het succes en de tevredenheid in een woon-, leer-, werk- en/of sociale omgeving te vergroten. De setting is doelbewust informeel om de psychologische afstand tussen personeel en deelnemers te verkleinen. Leden worden voortdurend aangemoedigd om productieve burgerschapsrollen op zich te nemen, zowel binnen de TR als in de bredere gemeenschap.

Peer-ondersteuningsdiensten:

Peer Support Specialists bieden individuele peer-counseling en peer-ondersteuningsgroepen aan personen die lijden aan een psychische aandoening. Onze Peer Support Specialisten gebruiken, terwijl ze in herstel leven, de vaardigheden en kennis die ze hebben ontwikkeld vanuit hun eigen achtergrond van psychische aandoeningen. Ze helpen hun leeftijdsgenoten bij het verwerven van vaardigheden om hun eigen weg naar herstel te vinden door hen te helpen hun woon-, sociale, intellectuele, werk-, spirituele en fysieke omgeving te verkennen. Er wordt een holistische benadering gebruikt om kwaliteitszorg te bieden met ondersteuning en aanmoediging om keuzes te maken om een ​​leven te leiden dat herstel laat zien op de gebieden van zijn/haar keuze. Peer Support-diensten zijn beschikbaar voor personen van 18 jaar of ouder bij wie een psychische aandoening is vastgesteld.

Kruispunt naar herstel:

Crossroads is een Consumer-Run-programma dat wordt beheerd door personen met een psychische aandoening. Het programma biedt een unieke aanpak om consumenten te helpen, met de nadruk op groei, individualiteit, persoonlijke keuze, verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid en zelfhulp. Consumenten kunnen hun rol ontdekken en leren hun mogelijkheden om in vrijheid en herstel te leven te vergroten. Het Crossroads to Recovery-programma vindt plaats in Belfort, op de MCCC-polikliniek en staat open voor iedereen die 18 jaar of ouder is en aan een psychische aandoening lijdt.

Casemanagement en peer-ondersteuning van middelenmisbruik:

Martin City Clinic biedt nu casemanagement voor verslavingen en peer-ondersteuning voor verslavingen. Deze dienst is bedoeld om consumenten met verslaving in contact te brengen met gemeenschapsbronnen en om ondersteuning te bieden bij het bevorderen van een gezonde levensstijl zonder verslaving.

CSP-clientkunstwerk:

Het Community Support Program van MCCC toont momenteel kunstwerken van klanten in het Mountain Art Center in Prestonsburg, Kentucky. Kunst is een van de platforms die onze cliënten gebruiken om hun boodschap over te brengen: "Ik ben in herstel. Ik ben een individu, afgezien van mijn diagnose. Ik ben meer dan mijn geestesziekte. De geestesziekte waaraan ik lijd, heeft ervoor gezorgd mij mens, geeft mij ook inzicht in wat het betekent om te leven en niet alleen maar te bestaan. Mijn boodschap aan de wereld is dat er hoop en genezing is. Mijn kunstwerk toont het voorbeeld van wat het betekent om te herstellen en te leven als een normaal mens met een geestesziekte."

Het Healingprogramma

Er zijn gespecialiseerde diensten beschikbaar voor slachtoffers van interpersoonlijk geweld en voor familie en vrienden van de slachtoffers. Therapeuten zijn speciaal opgeleid om slachtoffers van kindermisbruik, aanranding, volwassen overlevenden van seksueel misbruik van kinderen en huiselijk geweld te helpen.

Ondersteunde poliklinische behandeling

Het AOT-team bedient personen van 18 jaar of ouder met een ernstige psychische aandoening of een bijkomende stoornis die momenteel niet voldoet aan de criteria voor onvrijwillige ziekenhuisopname. Dit programma is bedoeld om samen te werken met gezinnen en rechtbanken, zodat deze personen een behandeling kunnen krijgen terwijl ze in de gemeenschap en in hun huizen kunnen blijven wonen.

Kom meer te weten

Het AOT-team bedient personen van 18 jaar of ouder met een ernstige psychische aandoening of een bijkomende stoornis die momenteel niet voldoet aan de criteria voor onvrijwillige ziekenhuisopname. Dit programma is ontworpen om samen te werken met gezinnen en rechtbanken, zodat deze personen een behandeling kunnen krijgen terwijl ze in de gemeenschap en in hun huizen blijven wonen.

De missie van het Assisted Outpatient Treatment (AOT)-programma is om samen te werken met gezinnen en rechtbanken om individuen met een ernstige psychische aandoening (SMI) in staat te stellen behandeling te krijgen terwijl ze in de gemeenschap en in hun huizen blijven wonen, om de incidentie en de duur van de behandeling te verminderen. van psychiatrische ziekenhuisopname, dakloosheid, opsluiting en interacties met het strafrechtsysteem, terwijl de gezondheids- en sociale resultaten van deze individuen worden verbeterd.

Toelatingseisen:

Minimaal 18 jaar oud
Moet een ernstige psychische aandoening of een bijkomende stoornis hebben
Voldoet momenteel niet aan de criteria voor onvrijwillige ziekenhuisopname
Heeft momenteel geen aanklacht wegens geweldsmisdrijf
Het is onwaarschijnlijk dat u consequent op vrijwillige basis aan diensten deelneemt
Kan redelijkerwijs profiteren van deelname aan AOT

Provincies geserveerd:

We helpen personen die door de rechtbank zijn bevolen deel te nemen aan het AOT-programma in de provincies Floyd, Johnson, Magoffin, Martin en Pike.

Aangeboden diensten:

Intakebeoordeling
Persoonsgerichte planning
Casemanagementdiensten
Rechtbankondersteunende diensten
Behandeling van levende vaardigheden
Individuele behandeling
Psychiatrische planningsdiensten

104 S Front Ave
Prestonsburg, KY 41653
Telefoon:606-886-8572
Fax: 606-506-5080
Projectmanager: Martin K. Meade, Jr, MS

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edmund Hettinger DC

Last Updated: 19/11/2023

Views: 6258

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.