Zyrtec Orifarm tabletter - Felleskatalogen Pasientutgave (2023)

Zyrtec 10 mg filmdrasjerte tabletter

cetirizindihydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

 1. Hva Zyrtec er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zyrtec
 3. Hvordan du bruker Zyrtec
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zyrtec
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Zyrtec er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

Cetirizindihydroklorid er virkestoffet i Zyrtec.
Zyrtec er et legemiddel som brukes til behandling av allergi.

Zyrtec 10 mg filmdrasjerte tabletter brukes til voksne og barn fra og med 6 år:

 • for å lindre symptomer i nesen og øynene på grunn av sesongbetont allergi eller helårsallergi.

 • for å lindre elveblest.

2. Hva du må vite før du bruker Zyrtec

Bruk ikke Zyrtec

 • dersom du har en alvorlig nyresykdom (alvorlig nyresvikt med kreatininclearance under 10 ml/minutt).

 • dersom du er allergisk overfor cetirizindihydroklorid, overfor noen av de andre innholdsstoffene (listet opp i avsnitt 6), overfor hydroksyzin eller overfor piperazinderivater (nært beslektede virkestoffer i andre legemidler).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege dersom du har svekket nyrefunksjon. Det kan være nødvendig å ta en lavere dose. Den nye dosen vil bli bestemt av legen.

Rådfør deg med legen dersom du har problemer med å late vannet (ved ryggmargsproblemer eller problemer med prostata eller blæren).

Rådfør deg med lege dersom du har epilepsi eller har risiko for å få kramper.

Ved anbefalte doser er det ikke sett noen gjensidig påvirkning av betydning mellom alkohol (ved alkoholkonsentrasjoner i blodet på 0,5 promille (gram/liter), som tilsvarer ett glass vin) og cetirizin. Det er imidlertid ingen tilgjengelig informasjon om sikkerheten når større doser av cetirizin tas sammen med alkohol. Som for andre antihistaminer (legemidler mot allergi) bør du derfor unngå å ta Zyrtec sammen med alkohol.

Hvis du skal ta allergitester bør du spørre legen om du skal slutte å ta Zyrtec i noen dager før testene. Dette legemidlet kan påvirke resultatene av allergitester.

Barn

Dette legemidlet skal ikke gis til barn under 6 år, fordi det ikke er mulig å gjøre nødvendige dosejusteringer med denne tablettformuleringen.

Andre legemidler og Zyrtec

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Inntak av Zyrtec sammen med mat og drikke

Mat påvirker ikke opptaket av Zyrtec i kroppen.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Bruk av Zyrtec bør unngås hos gravide kvinner. Utilsiktet bruk av legemidlet hos gravide kvinner burde ikke gi skadelige bivirkninger på fosteret. Legemidlet bør likevel bare brukes hvis det er nødvendig og etter råd fra lege.

Cetirizin går over i morsmelk. Du bør derfor ikke bruke Zyrtec under amming med mindre du har vært i kontakt med lege.

Kjøring og bruk av maskiner

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.

I kliniske studier er det ikke vist tegn til svekket oppmerksomhet, årvåkenhet eller kjøreferdigheter etter inntak av anbefalte doser av Zyrtec. Du bør følge nøye med på hvordan du reagerer på legemidlet dersom du har tenkt å kjøre, utføre potensielt farlige aktiviteter eller betjene maskiner etter at du har tatt Zyrtec. Du bør ikke ta mer enn anbefalt dose.

Zyrtec filmdrasjerte tabletter inneholder laktose.

Dersom legen din har fortalt deg at det er noen sukkertyper du ikke tåler, bør du kontakte legen før du tar dette legemidlet.

3. Hvordan du bruker Zyrtec

Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Tablettene må svelges med et glass væske.
Tabletten kan deles i to like doser.

Voksne og ungdom over 12 år:

Den anbefalte dosen er 10 mg én gang daglig, i form av 1 tablett.
Andre former av dette legemidlet kan være bedre egnet til barn.
Spør lege eller apotek.

Bruk hos barn i alderen 6-12 år:

Den anbefalte dosen er 5 mg to ganger daglig, i form av en halv tablett to ganger daglig.
Andre former av dette legemidlet kan være bedre egnet til barn.
Spør lege eller apotek.

Pasienter med nedsatt nyrefunksjon

Pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon bør ta 5 mg én gang daglig.
Kontakt legen eller apoteket dersom du har en alvorlig nyresykdom, slik at de kan justere dosen ut fra dette.
Kontakt legen eller apoteket dersom barnet ditt har en nyresykdom, slik at de kan justere dosen ut fra barnets behov.

Hvis du mener at virkningen av Zyrtec er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen om dette.

Varighet av behandlingen

Hvor lenge behandlingen skal vare avhenger av type, varighet og forløp av plagene dine. Dette bestemmes av legen.

Dersom du tar for mye av Zyrtec

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet kontakt lege eller apotek.

Kontakt lege hvis du tror du har fått i deg for mye legemiddel. Legen vil bestemme hva som eventuelt skal gjøres.

Bivirkningene som er angitt nedenfor kan forekomme med økt intensitet etter en overdose. Det er sett bivirkninger som forvirring, diaré, svimmelhet, trøtthet, hodepine, sykdomsfølelse, utvidete pupiller, kløe, rastløshet, nedsatt bevissthet, søvnighet, bevisstløshet, unormalt raske hjerteslag, skjelvinger og problemer med å tømme blæren.

Dersom du har glemt å ta Zyrtec

Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.

Dersom du avbryter behandling med Zyrtec

I sjeldne tilfeller kan intens kløe og/eller elveblest komme tilbake dersom du slutter å ta Zyrtec.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Følgende bivirkninger er sjeldne eller svært sjeldne, men du må slutte å ta legemidlet og rådføre deg med legen umiddelbart hvis de oppstår:

 • allergiske reaksjoner, også alvorlige reaksjoner og angioødem (alvorlig allergisk reaksjon som forårsaker hevelser i ansikt eller svelg).

Disse reaksjonene kan oppstå like etter at du har tatt legemidlet, eller de kan oppstå senere.

Vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 10 pasienter)

 • søvnighet

 • svimmelhet, hodepine

 • halsbetennelse, tett/rennende nese (rhinitt) (hos barn)

 • diaré, kvalme, munntørrhet

 • utmattelse

Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 100 pasienter)

 • uro

 • prikkende og stikkende følelse i huden

 • magesmerter

 • kløe i huden, utslett

 • ekstrem utmattelse, sykdomsfølelse

Sjeldne bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 1000 pasienter)

 • allergiske reaksjoner, noen av dem alvorlige (svært sjelden)

 • depresjon, hallusinasjoner, aggresjon, forvirring, søvnløshet

 • kramper

 • hjertet slår for fort

 • unormal leverfunksjon

 • elveblest

 • hevelser (ødem)

 • vektøkning

Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 10 000 pasienter)

 • lavt nivå av blodplater

 • ufrivillige muskelrykninger (tics)

 • besvimelse, ufrivillige bevegelser (dyskinesi), unormale, langvarige muskelsammentrekninger (dystoni), skjelvinger, smaksforstyrrelser

 • uklart syn, problemer med å skarpstille synet, ukontrollerte sirkelbevegelser i øyet

 • alvorlig allergisk reaksjon som forårsaker hevelser i ansikt eller svelg (angioødem), utslett utløst av legemidlet (på samme sted hver gang)

 • forstyrrelser i vannlatingen (sengevæting, smerte og/eller problemer med å tisse)

Bivirkninger der hyppigheten ikke er kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut ifra tilgjengelig informasjon)

 • økt matlyst

 • selvmordstanker (tilbakevendende tanker og fokusering på selvmord)

 • hukommelsessvikt, nedsatt hukommelse

 • svimmelhet (følelse av at ”det går rundt”)

 • hindret vannlating (problemer med å tømme urinblæren helt)

 • intens kløe (pruritus) og/eller elveblest når behandlingen avsluttes

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Zyrtec

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisteret. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Zyrtec

 • Virkestoffet er cetirizindihydroklorid. Én filmdrasjert tablett inneholder 10 mg cetirizindihydroklorid.

 • Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, laktosemonohydrat, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat, Opadry Y-1-7000 (hydroksypropylmetylcellulose (E 464), titandioksid (E 171), makrogol 400).

Hvordan Zyrtec ser ut og innholdet i pakningen

Hvit, avlang, filmdrasjert tablett, med delestrek og Y-Y-logo.

Pakninger med 1, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 40, 45, 50, 60, 90, 100 eller 100 (10×10) tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis i handelen.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo

Importør

Orifarm A/S, Postboks 69, 5260 Odense S, DK

Ompakker

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

Tilvirker

Aesica Pharmaceuticals S.r.l., Pianezza, Italia

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09.08.2016

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated: 19/08/2023

Views: 5882

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.